Miljö & Kvalitet

Miljöpolicy

Thoréns Markis & Persienn AB skall i sin verksamhet arbeta för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi. Detta skall uppnås genom ett ständigt förbättringsarbete. Grundkrav är att lagar och förordningar skall uppfyllas.

Thoréns Markis & Persienn AB skall genom ett aktivt miljöarbete inom verksamheten bidra till att miljön förbättras. Vår ambition är också att företaget, både internt och externt, förknippas med denna miljömedvetenhet.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.

Miljömål

Inom ramen för vår miljöpolicy fastställs övergripande miljömål för hela verksamheten samt detaljerade miljömål per process eller funktion. Miljömålen ska vara realistiska och mätbara.

Övergripande miljömål
Vårt övergripande miljömål är att ha ett aktivt miljöarbete som ingår som en del i all vår verksamhet.

Detaljerade miljömål 2017
I syfte att följa Miljöbalkens intentioner och utveckla vårt miljöarbete har vi satt upp följande detaljerade miljömål:

  • Införande av miljöledningssystem: Under året införs ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015.
  • Källsortering av avfall med hög återvinningsgrad: För alla typer av avfall tillämpas källsortering utifrån kommunala riktlinjer. För material som är möjligt att återanvända såsom t ex metallspill skall försäljning för återbruk ske i första hand. Under året ser vi över möjligheten att öka vår återvinningsgrad för det avfall vi genererar.
  • Leverantörspartners med eget miljöarbete: En gång per år stämmer vi av vårt gemensamma miljöarbete.

Uppföljning av miljömål
Miljömålen följs upp löpande av ansvarig chef och behandlas vid ledningens genomgång.

Miljöcertifiering

Thoréns är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004. Miljödiplom: 2008-12-09 Miljöförvaltningen Göteborg. Thoréns är miljödiplomerade enligt den modell som tagits fram av Göteborgsregionens kommunalförbund och miljöförvaltningen i Göteborg.

Kvalitetspolicy

Thoréns Markis & Persienn ABs verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga som en professionell av olika former av markiser och persienner. Kvalitetsarbetet skall gagna kunden genom att vi tillhandahåller produkter och tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.

Alla medarbetare inom företaget ser kvalitet och nöjda kunder som samverkande faktorer.

Kvalitet är en framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av företaget och dess produkter och arbetsformer.

Kvalitetsledningssystemet utvecklas genom ständiga förbättringar och uppfyller alla lagkrav och förordningar.

Kompetens och kompetensutveckling

Vår kompetens består av kvalificerad personal för den verksamhet som vi utför. Vår förmåga finns presenterad i form av en kompetensmatris som innefattar utbildning, yrkeserfarenhet och särskilda kvalifikationer.

Under faser med behov av kortsiktig förstärkning anlitas tillfällig personal. Introduktion av nyanställda och tillfällig personal sker av ansvarig chef.

Behovet av utbildningsinsatser bedöms årligen för hela personalgruppen eller enskilda medarbetare.

Inom ramen för vår verksamhetsutveckling sker utbildning om nya produkter, säljteknik samt nya arbetsmetoder.